کشورھای اروپایی در بالاترین رتبه ی بی خوابی ھستند


محققان نه تنھا نشان دادند که کدام کشورھا بیشتر مستعد کم خوابی ھستند بلکه عوامل مؤثر اجتماعی و ھموگرافیک و خانوادگی را که باعث کمبود خواب میشوند را عنوان کردند، در کشورھای دانمارک و ایتالیا ٩٠ درصد جدایی و فروپاشی خانواده ھا به علت کمبود خواب و رفتار تنش آمیز، استرس، کم طاقتی در طول روز می باشد.

طبق گزارشات در مجله ی بین المللی بھداشت و سلامت، مردم لھستانی بیشترین مشکلات خواب را در بین چند کشور اروپایی دارند.

روش تشخیصی برای بیخوابی باید یک مصاحبه بالینی شامل تاریخچه خواب، عادات خواب، محیط خواب، برنامه ھای کاری، عوامل روزانه ، استفاده از پرسشنامه ھای خواب و خاطرات خواب، پرسش ھای مربوط به ذھنی و سلامت روانی ، یک معاینه فیزیکی و اقدامات اضافی در صورت نشان دادن (مثلا آزمایش خون، الکتروکاردیوگرام، الکتروانسفالوگرام)

پلیسومنوگرافی برای ارزیابی اختلالات خواب در صورت مشکوک بودن یعنی اختلال حرکتی اندام تناسلی، اختلالات تنفسی مرتبط با خواب در بیخوابی مقاوم در برابر درمان، برای افراد حرفه ای در معرض خطر و زمانی که مشکوک به اشتباه حالت خواب عمیق وجود دارد.

درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی به عنوان اولین درمان برای بی‌خوابی مزمن در بزرگسالان ھر سنی توصیه می شود. از دیگر روش ھا درمان نور و ورزش است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا سودمند بودن آن در درمان بیخوابی مورد قضاوت قرار گیرد.

در نھایت پزشکان اروپایی تآکید بالاییی بر ایجاد شرایط خواب مناسب و محل مناسب برای آرامش بیشتر ،تنش کمتر ، زندگی بھتر و بادوام تر را دارند .

ھمچنین بھتر است بدانید سالخوردگان بالای ۶٠ سال زندگی بھتر و خواب آرامتری نسبت به جوانان و سنین کمتر دارند چون شیوه زندگی خود را تغییر می‌دھند و معنای آرامش را بھتر درک می‌کنند به واسطه فرھنگھای کشورھای مختلف که سفر می‌کنند.