چرا نوزادان در شبھا نمیخوابند؟


با توجه به نظرسنجی و تحقیقات انجام شده در کشور کانادا ٢٣ درصد از نوزادان درطول شب ٨ ساعت بدون وقفه
میخوابند ، بعبارتی این آمار نشان میدھد بیش از نصفی از نوزادان ٣ ساعت در شب بیشتر و متوالی نمیخوابند..
پسربچه ھا ۶ ساعت خواب کمتری نسبت به دختر بچه ھا در ۶ ماھگی دارند.
همچنین نوع تغذیه در نحوه خواب و تعداد ساعات تأثیرگذار است، نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند کیفیت خواب
بهتری نسبت به نوزادانی که از شیر خشک استفاده میکنند دارند همچنین از نظر خلق و خوی آرامتر هستند.
در طول ٣ ماه اول علائم خواب آلودگی نوزاد خود را یاد بگیرید:
۱)مالیدن چشمها ۲)دست زدن به گوش خود ۳)دایره های تیره زیر چشم نوزاد ۴) به فضای خالی خیره شدن ۵) آرام بودن.
ھنگامی که نوزاد ٣ ماھه است ، میتواند خودبه خود بخواب رود
روش خواباندن نوزاد آرام کردن نوزاد مھم است ، نوزاد را در ھنگام خوابیدن شیر بدھید یا تکان دھید تا با آرامش بیشتری بخواب برود.
الگوھای خواب نوزادان
چرخه خواب نوزادان از بزرگسالان کوتاھتر است و نوزادان بیشتر در خواب به سر میبرند که برای پیشرفت
فوق العاده در مغز آنها ضروری است.
الگوی خواب کودک و آرامش و کیفیت خواب بستگی به آرامش و جایگاه خواب مادر دارد ، اکر مادر محیط خوابی پر
از آرامش و تشک مناسبی برای خواب انتخاب کند قطعا تآثیر مستقیمی بر روی رفتار مادر با نوزاد خود را دارد
سؤال متداولی که تمامی مادران در ذھن خود قبل از بارداری دارند اینست که آیا شب بیداری بر روی خلق و خوی خانم
ھا تأثیرگذار است ؟؟ جوابی که پزشکان با توجه به تحقیقیات انجام شده به اتفاق نظر رسیده اند اینست که : خیر عشق
مادر به فرزند ،آرامشی که در حین آغوش کشیدن به نوزاد خود را دارد ، آرامش و انرژی مثبتی
که از محل خواب به مادر منتقل میگردد تمام اثرات سوء و بداخلاقی در طول روز را دور میکند

.